مترجمین چقدر حقوق می گیرند؟

دستمزد مترجمین مترجم کسی است که  متن های مختلف عمومی و تخصصی را از یک زبان (مبدا) به زبان دیگر (مقصد) ترجمه می کند. یک مترجم خوب فردی است که به همه موارد و اجزای دو زبان مبدا و مقصد تسلط کامل دارد. مترجم خوب باید وقت شناس و منظم باشد تا بتواند سفارشات را در اطلاعت بیشتر دربارهمترجمین چقدر حقوق می گیرند؟[…]